Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten aangeboden door HopJob (onderdeel van MLBS B.V., gevestigd te (7121 BB) Aalten aan de Bredevoortsestraatweg 53-I) op de HopJob app. Deze diensten en de HopJob app samen worden hierna aangeduid als de “Dienst”. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en het HopJob Privacy Statement (het “Privacybeleid”) zorgvuldig door voordat je de Dienst gaat gebruiken. Je vindt ons Privacy Statement in de HopJob app onder ‘meer’. Zowel deze gebruiksvoorwaarden als het Privacybeleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen, wij raden je dan ook aan om deze regelmatig te lezen. De Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement worden hierna tezamen aangeduid als deze “Overeenkomst”.

1. HopJob brengt HopJobbers en Posters bij elkaar

HopJob legt een verbinding tussen individuen die werkzaamheden uitgevoerd wensen te krijgen (“Posters”) en individuen die de klus (werkzaamheden) uitvoeren (“HopJobbers”). Posters en HopJobbers samen worden hierna “Gebruiker” genoemd. Die werkzaamheden die op verzoek van de Posters door de HopJobbers worden uitgevoerd worden hierna aangeduid als “Klus” of “Klussen”.

2. HopJob faciliteert een platform

De Dienst faciliteert slechts een platform om de verbinding te leggen tussen Gebruikers. HopJob neemt niet deel aan de interactie tussen Gebruikers. HopJob heeft geen controle over de kwaliteit, timing, wettigheid van de klus, het wel of niet hebben voldaan aan de verwachtingen tussen Gebruikers of enig ander aspect dan ook. Dit geldt ook voor de beoordelingen van Gebruikers. Hoewel HopJob zo goed mogelijk een antecedentenonderzoek van Gebruikers uitvoert kan HopJob niet garanderen dat elke Gebruiker is wie deze beweert te zijn. HopJob aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die via de Dienst is verkregen, noch voor de bereikbaarheid van de Dienst. Het is verstandig om in de interactie met andere Gebruikers steeds voorzichtig te zijn en het gezond verstand laten prevaleren om je persoonlijke veiligheid en eigendommen te beschermen, net zoals je zou doen in de interactie met elke andere persoon die je niet kent. Elke Poster dient zijn of haar eigen onderzoek uit te voeren en te beoordelen of een specifieke HopJob de juiste persoon voor een Klus is.

3. Transacties

Gebruikers van de Dienst sluiten rechtstreeks een overeenkomst voor uitvoering van de Klus met andere Gebruikers af. HopJob is hier geen partij bij. HopJob faciliteert deze overeenkomst slechts door het leveren van een medium voor het uitwisselen van contactgegevens.

4. Aansprakelijkheid

De Dienst is slechts een platform voor het faciliteren van Gebruikers. HopJob is niet betrokken bij het daadwerkelijke contact tussen Gebruikers of bij de uitvoering van de Klus. HopJob heeft dan ook geen enkele verantwoordelijkheid in geval van geschillen tussen Gebruikers, deze moeten onderling worden opgelost. HopJob sluit, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door gebruik van de Dienst, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Dienst of delen daarvan, onjuiste informatie die via de Dienst is verkregen, het laten uitvoeren van een Klus door een HopJobber, of het uitvoeren van een Klus die is geplaatst door een Poster. Indien HopJob om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal i) de totale vergoeding die de Gebruiker aan HopJob heeft betaald gedurende 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, of ii) het bedrag waarvoor HopJob zich heeft verzekerd, al naar gelang wat hoger is. HopJob is niet verplicht om vergoedingen of restituties te verstrekken, maar kan deze uit coulance toekennen in bijzondere omstandigheden, als gevolg van promotie van een specifieke restitutie garantie of als compensatie voor eventuele fouten die door HopJob zijn gemaakt. In geval van restitutie zal een bedrag van € 3,50 voor administratiekosten in rekening worden gebracht of de HopJob Bijdrage. Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor alle eventuele belastingen op de uitvoering van de Klussen. Elke vergoeding voor een Klus betaald in contanten buiten de Dienst om is niet onderworpen aan restitutie in welke vorm dan ook.

5. HopJob is een Open Community

De Dienst kan profielen, e-mail systemen, blogs, message boards, beoordelingen, chat areas, nieuwsgroepen, fora en / of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten die Gebruikers in staat stellen te communiceren met andere Gebruikers. Je mag alleen gebruik maken van dergelijke instrumenten voor het verzenden en ontvangen van berichten en materiaal wat relevant en eigen is aan het van toepassing zijnde forum en/of de Dienst. Je mag niet:

 • Spammen, beledigen, treiteren, stalken, bedreigen of op andere wijze schenden van de wettelijke rechten van anderen.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van lasterlijke, inbreuk makende, obscene of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • De Dienst gebruiken voor welk doel dan ook wat in strijd is met nationale of internationale wetgeving.
 • Adverteren met goederen of diensten voor enig commercieel doel dat niet relevant is voor de Klus die wordt aangeboden via de Dienst.
 • Bestanden uploaden naar de HopJob app die software of ander materiaal dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt bevatten.
 • Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of enige andere gelijksoortige software die de werking van een ander zijn of haar computer kunnen schaden bevatten.
 • Uitvoeren of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven.
 • Je voordoen als een andere persoon of toestaan dat een ander persoon of entiteit jouw identiteit gebruikt om een Klus te plaatsen, uit te voeren, te bekijken of commentaar te geven.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere Gebruiker waarvan je (redelijkerwijs) weet dat dit niet legaal gedistribueerd kan worden via de Dienst.
 • Impliceren of stellen dat enige verklaring van jou wordt gesteund door HopJob zonder dat je de voorafgaande schriftelijke toestemming van HopJob hebt gekregen.
 • Gebruik maken van een robot, spider, handmatige en / of automatische processen of apparaten waarmee gegevens opgehaald worden door data-crawl, scraping of andere technieken.
 • De Dienst, zijn servers of verbonden netwerken hacken.
 • Content uploaden die beledigend en / of schadelijk is, die racisme, fanatisme, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig individu of groep van individuen predikt.
 • Onder het mom van een ruil of vrijwilligers Klus (een vacature voor ) een betaalde Klus of ‘om niet’ aanbieden.

HopJob is niet verantwoordelijk voor acties van Gebruikers met betrekking tot alle informatie of materialen geplaatst door een Gebruiker in welke publiek toegankelijke omgeving dan ook.

6. Account en Beveiliging

Jij bent de enige geautoriseerde Gebruiker van je account. Jij bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord voor de toegang tot de Dienst. Je bent alleen en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je wachtwoord of account. HopJob heeft geen controle over het gebruik van het account van een Gebruiker en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid daarvan af. Vermoed je dat een onbevoegde partij je wachtwoord of account gebruikt of vermoed je een andere inbreuk op de beveiliging neem dan onmiddellijk contact op met HopJob.

7. Geen reclame

Je mag niet vragen om, reclame maken voor of contact opnemen met Gebruikers om hun direct een Klus aan te bieden of voor andere doeleinden die niet verband houden met de Dienst. Je mag de Dienst niet gebruiken om Gebruikersnamen en / of e-mailadressen van Gebruikers door elektronische of andere middelen te verzamelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HopJob.

8. Links naar andere websites

Links (zoals hyperlinks) van de Dienst naar andere sites op het web vormen niet de goedkeuring van HopJob van deze sites of hun inhoud. Dergelijke links worden slechts gezien als een service voor de Gebruiker, HopJob heeft geen controle over dergelijke sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

9. Jouw gegevens

“Jouw Informatie” wordt gedefinieerd als alle informatie en materialen die je aan HopJob of andere Gebruikers biedt in verband met je registratie voor en het gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot die geplaatst of verzonden voor gebruik in openbare ruimten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je informatie, en wij handelen slechts als een passieve verbinding tussen je online publicatie en verspreiding van je informatie. De informatie en materialen als bedoeld in dit artikel wordt gezamenlijk aangeduid als “User Generated Content.” Je verklaart hierbij en garandeert HopJob dat jouw informatie:

 • niet vals, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend is;
 • niet frauduleus is of betrekking heeft op de verkoop van nagemaakte of gestolen artikelen;
 • geen inbreuk maakt op het copyright, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of privacy;
 • niet in strijd is met enige lokale of internationale wet, verordening of regelgeving;
 • niet lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig treiterend is;
 • geen pornografie bevat of schadelijk is voor minderjarigen;
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere programma routines bevat die bedoeld zijn om schade aan te brengen en / of het nadelig verstoren van een systeem, gegevens of persoonlijke informatie er niet toe leidt dat HopJob diensten van ISP‘s, andere partners of leveranciers verliest.

Je verleent hierbij HopJob het niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare (via verschillende kanalen) recht om alle auteursrechten, publiciteitsrechten en alle andere rechten op jouw informatie uit te oefenen in elke nu bekende of toekomstige vorm bij de uitvoering en verbetering van de Dienst.

10. Beoordelingen

De Dienst faciliteert beoordelingen  van HopJobbers en Posters. Dergelijke beoordelingen zijn de beoordelingen van Gebruikers en niet de mening van HopJob en zijn niet gecontroleerd door HopJob. Je gaat ermee akkoord dat HopJob niet aansprakelijk is voor deze beoordelingen en referenties. HopJob treedt niet in de feitelijke beoordeling, maar we behouden ons het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser van de beoordeling.

11. Inhoudingen

De Dienst leidt niet tot een arbeidsovereenkomst en HopJob zal niet dienen als werkgever van enige Gebruiker. Als zodanig is HopJob niet aansprakelijk voor enige belasting of inhouding met inbegrip van maar niet beperkt tot loonbelasting, sociale lasten of andere heffingen in verband met jouw gebruik van de Diensten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat indien HopJob desondanks alsnog aansprakelijk blijkt te zijn voor enige belasting in verband met jouw gebruik van de Diensten, dat je deze dan onmiddellijk aan HopJob moet vergoeden, met inbegrip van eventuele rente of boetes daarop.

12. Plaats een klus voor een ander

Als Gebruiker een klus plaatst voor een ander, wordt Gebruiker geacht het akkoord met het plaatsen van die klus te hebben verkregen.

13. Beëindiging en opschorting

HopJob kan jouw recht om de Dienst te gebruiken op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en inzicht beëindigen of opschorten met of zonder opgave van reden middels een aan jou gerichte brief of e-mailbericht van een dergelijke beëindiging en de beëindiging zal onmiddellijk van kracht zijn bij de aanlevering van een dergelijke kennisgeving. HopJob behoud zich ten aller tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een registratie of aanvraag te weigeren. Zonder beperking mag HopJob je recht om de Dienst te gebruiken beëindigen of opschorten als je inbreuk maakt op de voorwaarden van deze Overeenkomst of indien HopJob vindt dat je ongepast en / of aanstootgevend gedrag hebt getoond. Als HopJob jouw recht om de Dienst te gebruiken beëindigt of opschort voor een van deze redenen dan vervalt jouw recht op enige terugbetaling van een ongebruikt saldo in je account. Naast de beëindiging of schorsing van jouw account, behoudt HopJob zich het recht voor om passende juridische stappen te nemen. Ook nadat jouw recht om de Dienst te gebruiken om welke reden dan ook wordt beëindigd of opgeschort zal deze Overeenkomst in stand blijven. Je kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door het gebruik te beëindigen van de Dienst. Alle artikelen in deze Overeenkomst blijven onverminderd van kracht na de afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

14. Intellectuele eigendomsrechten

Het intellectuele eigendomsrecht (©) van alle vormen van informatie (waaronder onder meer en niet uitsluitend begrepen logo‘s, redactionele inhoud, foto‘s, HTML code) op de HopJob app berust bij MLBS B.V. De Dienst en de handelsmerken van HopJob met inbegrip van maar niet beperkt tot HopJob en de HopJob logo‘s zijn merken in eigendom van MLBS B.V Alle andere handelsmerken, dienstmerken, logo‘s en / of handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Je mag deze merken, logo‘s of handelsnamen niet kopiëren of gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

15. Nieuwsbrieven

Je verleent HopJob het recht om je via nieuwsbrieven te informeren over nieuwe features en updates van en rond HopJob en zorgvuldig door haar geselecteerde partners. Op elke gewenst moment kan jij je op deze service uitschrijven of opnieuw abonneren.

16. Algemene Voorwaarden en Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst zijn de ICT~Office Voorwaarden zoals gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840, tenzij in deze overeenkomst daarvan is afgeweken. Voor zover en zoveel nodig kiezen partijen uitdrukkelijk voor toepassing van het Nederlands recht.


HIERBIJ BEVESTIG IK DE DAT IK DE VOORGAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET PRIVACY BELEID HEB GELEZEN EN BEGREPEN EN EENS BEN DAT MIJN GEBRUIK VAN DE DIENST EEN ERKENNING IS VAN MIJN OVEREENKOMST WAARDOOR IK GEBONDEN BEN ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.